Podmínky použití: web Vegas Expert

Tyto podmínky použití (dále jen „Podmínky") obsahují veškeré nezbytné informace, které se týkají práv a povinností Uživatelů s ohledem na používání tohoto Webu. Jakékoli změny v těchto Podmínkách mohou být provedeny bez předchozího souhlasu Uživatelů. Změny budou zveřejněny na Webu.

1. Definice

1.1. Pojmy používané v těchto Podmínkách mají následující význam.

Tyto definice se vztahují na pojmy s velkým počátečním písmenem:

  • Web: https://vegas-expert.com a lokalizované verze přeložené do dalších jazyků, které jsou k dispozici buď na subdoménách, nebo na samostatných doménách.
  • Zásady ochrany soukromí a zásady ochrany osobních údajů: zásady ochrany soukromí a zásady ochrany osobních údajů tohoto webu jsou uvedeny v bodě 3 těchto Podmínek.
  • Web třetí strany: externí web, na který vede z tohoto Webu odkaz.
  • Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která přistupuje k Webu a používá ho. K označení Uživatele se mohou použít i různé formy druhé a třetí osoby množného čísla.
  • Různé formy zájmena první osoby množného čísla odkazují na provozovatele webu.
  • Údaje: informace poskytnuté Uživatelem na Webu.
  • Zákony na ochranu osobních údajů: veškeré zákony týkající se zpracování osobních Údajů, včetně směrnice Komise 95/46/ES nebo GDPR, a veškeré vnitrostátní prováděcí zákony nebo předpisy.
  • Soubor cookie: malý textový soubor, který Web nebo třetí strany ukládají při přístupu na Web do zařízení.
  • Sušenkový zákon: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 ve znění z let 2006 a 2009.
  • GDPR: obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

2. Obecné podmínky

2.1. Informace uvedené na Webu nejsou právním poradenstvím. Tento Web slouží pouze jako zdroj informací o online kasinech a není poskytovatelem služeb v oblasti online hazardních her.

2.2. Přestože se snažíme poskytovat vždy jen ty nejrelevantnější informace, přesnost a aktuálnost všech údajů na Webu nedokážeme zaručit. Proto za škody způsobené nepřesnými informacemi uvedenými na Webu neneseme žádnou odpovědnost.

2.3. Tento Web obsahuje odkazy na jiné weby (dále také „Weby třetích stran"). Neneseme odpovědnost za žádné nepřesnosti, chyby ani názory uvedené na Webech třetích stran, a než Weby třetích stran začnete používat, měli byste si důkladně přečíst jejich smluvní podmínky.

2.4. Používáním našeho Webu s těmito Podmínkami souhlasíte a zavazujete se pravidla uvedená v tomto dokumentu dodržovat.

2.5. Uživatele tímto informujeme, že souhlasem s těmito Podmínkami vyjadřují také souhlas se zpracováním některých osobních údajů za účelem zajištění řádného fungování tohoto Webu. Shromažďujeme pouze nezbytné osobní údaje a zpracování veškerých údajů probíhá v souladu s podmínkami a zásadami těchto Podmínek.

2.6. Používáním Webu souhlasíte s tím, že jste právně způsobilí a že jste starší 18 let. Osoby mladší 18 let nebo nedosahující věku požadovaného jurisdikcí uživatele mají zakázáno tento Web používat. Kontrola právních požadavků jurisdikce, pod kterou v daném okamžiku spadáte, je Vaše zodpovědnost.

2.7. V případě, že Nás k tomu nutí právní předpisy, vyhrazujeme si právo omezit Uživatelům přístup na Web nebo jeho části.

2.8. Uživatelé, kteří zjistí jakékoli informace, které by mohly být v rozporu s právními předpisy země Uživatele, nás mohou kdykoli kontaktovat. Na Našem Webu se vždy snažíme poskytovat jen ty nejpřesnější a nejupřímnější informace, a to v souladu se zákony a předpisy dané jurisdikce.

2.9. Pokud některá část těchto Podmínek není v souladu se zákony a předpisy v jurisdikci Uživatele, ostatní části těchto Podmínek zůstávají v platnosti.

2.10. Veškerý originální obsah na Webu, jako jsou loga, texty a ochranné známky, je součástí duševního vlastnictví Webu Vegas Expert. Loga a ochranné známky Webů třetích stran jsou duševním vlastnictvím příslušných Webů třetích stran. Jakékoli šíření obsahu Webu Vegas Expert musí být schváleno Námi, nebo musí obsahovat funkční zpětné odkazy s HTML značkou <a>. U obsahu publikovaného na webu Wikipedia.org můžete použít zpětné odkazy No-follow s HTML značkou <a>.

2.11. Web může obsahovat překlad od společnosti Google. Společnost Google se zříká veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, týkajících se překladů, včetně předpokládaných záruk přesnosti, spolehlivosti, prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

3. Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují jak na Uživatele, tak na vlastníka a provozovatele Webu, a vztahují se na všechny Údaje námi získané i na Údaje poskytnuté Uživateli při používání Webu.

3.1. Rozsah zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů uvedené v tomto dokumentu se nevztahují na žádné jiné weby uvedené na tomto Webu ani na odkazy na online kasina.

Pro účely platných zákonů o ochraně údajů jsme „správcem údajů", který rozhoduje o účelu a způsobu zpracování Vašich Údajů.

3.2. Shromažďované údaje

Shromažďování údajů probíhá na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů a může zahrnovat například:

automaticky shromažďované informace, jako je IP adresa, typ webového prohlížeče a operační systém.

3.3. Jak shromažďujeme Údaje

Údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

Údaje, které Nám poskytne Uživatel – například když nás kontaktuje prostřednictvím Webu, e-mailem nebo jiným způsobem.

Údaje shromažďované automaticky – některé údaje můžeme shromažďovat automaticky kvůli budoucímu zlepšení Webu a jeho funkcí. Mezi tyto Údaje patří:

Vaše IP adresa, doba a frekvence Vašich návštěv, datum, Vaše interakce s Webem a další.

Soubory cookie se používají ke shromažďování Údajů na základě nastavení souborů cookie ve Vašem prohlížeči. Další informace k tomuto tématu se dozvíte v bodě 3.10.

3.4. Používání údajů

Zmíněné Údaje můžeme potřebovat k zajištění co nejlepšího uživatelského dojmu. Všechny Údaje používáme v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a můžeme je použít z následujících důvodů:

Zlepšování Našich produktů a služeb

Jiné důvody, pro které nám Uživatel poskytl své Údaje

Výše uvedené důvody Nám umožňují v případě opodstatnění Vaše Údaje použít. V bodě 3.7 jsou uvedeny konkrétní okolnosti, za kterých můžete mít právo vznést námitku.

Žádné osobní údaje nebudeme sdílet, pronajímat ani prodávat jiným stranám.

3.5. Zabezpečení údajů

Bezpečnost Vašich Údajů je zajištěna řadou technických a organizačních opatření:

Údaje jsou uloženy na zabezpečených a spolehlivých serverech

K Údajům má přístup pouze správce Webu

Na ochranu Vašich Údajů byla přijata řada opatření, včetně opatření k řešení jakéhokoli podezření z porušení ochrany údajů. Pokud máte podezření na zneužití nebo ztrátu Údajů či neoprávněný přístup k nim, dejte Nám o tom prosím vědět.

3.6. Uchovávání údajů

Vaše Údaje budeme uchovávat na Našem serveru po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebo dokud Nás nepožádáte o jejich vymazání, pokud zákon nepovoluje nebo nevyžaduje, aby tato doba byla delší.

3.7. Vaše práva

Všichni Uživatelé mají v souvislosti se svými Údaji řadu práv:

Právo na přístup Vám dává právo vyžádat si veškeré informace, které o Vás máme. Umožňuje Vám také požádat o změnu, aktualizaci nebo odstranění informací. Pokud Nám to právní předpisy umožňují, můžeme Vaši žádost odmítnout. V takovém případě bude Naše rozhodnutí zdůvodněno.

Právo na opravu Vám v případě zjištění nepřesností dává právo na aktualizaci osobních Údajů.

Právo na vymazání Vám dává právo nechat své Údaje odstranit z Naší databáze.

Právo omezit Naše používání Vašich Údajů Vám dává právo zakázat nám Vaše Údaje používat. Umožňuje Vám také omezit možnosti, jak je můžeme použít.

Právo na přenositelnost Údajů Vám dává právo po Nás požadovat přemístění, zkopírování nebo přenesení Údajů.

Právo vznést námitku Vám dává právo vznést námitku proti tomu, jak Vaše Údaje používáme.

V případě, že chcete svá práva nebo souhlas se zpracováním Údajů nějak řešit, obraťte se na Nás.

Pokud nejste spokojení s tím, jak s Vašimi Údaji nakládáme, můžete podat stížnost u příslušného orgánu, který se ochranou údajů zabývá.

Doporučujeme Vám informovat Nás o všech důležitých změnách, aby Vaše Údaje byly vždy správné a aktuální.

3.8. Odkazy na jiné stránky

Na Webu můžete najít odkazy na externí weby. Za obsah těchto webů neneseme žádnou odpovědnost a Zásady ochrany osobních údajů Našeho Webu se na jiné weby nevztahují. Před použitím jednotlivých webů byste si vždy měli přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů.

3.9. Změny vlastnictví a kontroly podniku

Částečná nebo úplná kontrola nad Webem nebo jeho částmi může být převedena nebo prodána jako způsob, jak omezit/rozšířit Naše aktivity. To zahrnuje i přenos příslušných Údajů poskytnutých Uživateli. Tyto Údaje se budou používat k účelu, pro který byly původně získány, a měly by se používat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů nového vlastníka.

Pokud by taková situace nastala, zajistíme odpovídající ochranu Vašeho soukromí.

3.10. Soubory cookie

Soubory cookie slouží ke zlepšení Vašeho dojmu z Našeho Webu, a proto je tento Web může umístit do Vašeho zařízení a získat k nim přístup. Vaše soukromí bude chráněno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Všechny Soubory cookie, které tento Web používá, jsou v souladu s takzvaným Sušenkovým zákonem.

Prohlížeče Soubory cookie obvykle přijímají automaticky, ale v prohlížeči si jejich chování můžete kdykoli přizpůsobit.

Soubory cookie můžete smazat, ale dojde tím ke ztrátě informací, což sníží snadnost Vašeho přístupu na Web.

3.11. Obecné

Tyto Zásady ochrany osobních údajů Vám zakazují převádět jakákoli práva na kohokoli jiného. My svá práva v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů převést můžeme, pokud se nedomníváme, že by tím Vaše práva byla dotčena.

Pokud soud nebo příslušný orgán shledá, že některé ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů (nebo jeho část) je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení (nebo jeho část) považováno za vymazané, ale platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů zůstane nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. V případě nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi v angličtině a jinými jazyky se použije verze v angličtině.

4.2. Vyhrazujeme si právo obsah těchto Podmínek bez předchozího upozornění kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, upravit nebo odstranit.

Jazyk
Čeština
English
Español
Русский
Українська
Změnit zemi
Virginia